Strona Główna | Uchwały Rady Miasta | Linki do Urzędów | Forum | Kategorie Newsów Lipiec 17 2018 19:24:46  
Nawigacja
Strona Główna
Uchwały Rady Miasta
Skład Zarządu Osiedla
Teren Osiedla Nr 5
Dyżury Członków Zarządu
Linki do Urzędów
Kontakt
Forum
Kategorie Newsów
Galeria
Szukaj
Spotkanie z mieszkańcami - film
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Licznik Odwiedzin
Aktualny czas
Uchwalenie statutu Osiedla Nr 5 „Salezjańskie”
UCHWAŁA NR 60/2011

RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 5 „Salezjańskie”.
Działając na podstawie art. 35 i 37 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Miejska w Przemyślu uchwala
Statut Osiedla Nr 5 „Salezjańskie” w brzmieniu:

Rozdział I.
Nazwa i obszar działania Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 5 „Salezjańskie”

§ 1.
1. Ogół mieszkańców stanowi samorząd mieszkańców osiedla.
2. Nazwa samorządu mieszkańców osiedla brzmi: Osiedle Nr 5 „Salezjańskie”.

§ 2.
1. Samorząd mieszkańców osiedla jest jednostką pomocniczą gminy, która wspólnie z samorządami innych osiedli tworzy wspólnotę samorządową Gminy Miejskiej Przemyśl.
2. Samorząd mieszkańców osiedla Nr 5 „Salezjańskie” działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
b) uchwały Nr 34/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2009r. Nr 27 poz. 756 z późn. zm.),
c) uchwały Nr 55/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie podziału miasta Przemyśla na osiedla,
d) niniejszego statutu.

§ 3.

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania Osiedla Nr 5 „Salezjańskie”, w tym:
1) jego nazwę i obszar działania,
2) zadania i sposób ich realizacji,
3) organizację i zadania jego organów,
4) zasady i tryb wyborów jego organów,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością jego organów.

§ 4.
1. Terenem działania Osiedla jest część terytorium miasta obejmująca ulice:
Księdza Stanisława Brzóski, Cmentarna, Wojciecha Drzymały, Generała Stanisława Maczka, Seweryna Goszczyńskiego strona prawa, Grunwaldzka strona prawa do nr 44, Biskupa Jakuba Glazera, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, 3 Maja strona lewa do nr 33, Jacka Malczewskiego, Świętego Jana Nepomucena strona lewa do nr 33, strona prawa cała, Cypriana Kamila Norwida, Zygmunta Noskowskiego, Obrońców Westerplatte, Salezjańska, Skośna, Bolesława Śmiałego, Światowida, Plac Unii Brzeskiej, Leona Wyczółkowskiego, Walerego Wróblewskiego, Zawiszy Czarnego.
2. Siedziba zarządu osiedla znajduje się na terenie osiedla w lokalu będącym własnością miasta lub w innym lokalu na tym terenie.
3. Prezydent Miasta zapewnia lokal na siedzibę zarządu i zebrania osiedla.

§ 5.
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Przemyśl wykonującą zadania miasta na prawach powiatu,
2) radzie miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Przemyślu,
3) prezydencie miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Przemyśla,
4) osiedlu - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § 1 niniejszego statutu,
5) statucie - należy przez to rozumieć statut osiedla,
6) zebraniu - należy przez to rozumieć ogólne zebranie stałych mieszkańców osiedla,
7) zebraniu wyborczym - należy przez to rozumieć ogólne zebranie stałych mieszkańców osiedla, na którym dokonuje się wyboru zarządu osiedla,
8) zarządzie - należy przez to rozumieć zarząd osiedla,
9) przewodniczącym - należy przez to rozumieć przewodniczącego zarządu osiedla.

Rozdział II.
Zadania osiedla i sposób ich realizacji

§ 6.
1. Podstawowym celem utworzenia i działania osiedla jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań miasta, reprezentowanie interesów mieszkańców osiedla przed władzami miasta oraz innymi instytucjami działającymi na terenie miasta, w ramach posiadanych kompetencji.
2. Osiedle uczestniczy w realizacji zadań miasta poprzez:
1) inicjowanie działań organów miasta,
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów miasta,
3) podejmowanie rozstrzygnięć, czynności i działań w zakresie spraw określonych niniejszym statutem.

§ 7.
1. Do zakresu działania osiedla należy:
1) inicjowanie działań organów miasta we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych miasta,
2) propagowanie zasad współżycia społecznego oraz dbałość o mienie będące w użytkowaniu mieszkańców osiedla,
3) współdziałanie z właściwymi instytucjami miejskimi w zakresie:
a) ochrony środowiska,
b) przeprowadzania akcji i konkursów mających na celu rozwój i upiększenie osiedla,
c) organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przez organizowanie świetlic, klubów, pracowni itp.,
d) inicjowanie organizowania bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej na terenie osiedla (boisk, lodowisk, placów zabaw itp.),
e) rozwijania różnorodnych form życia kulturalnego w osiedlu: kół zainteresowań, wieczorów muzycznych, działalności odczytowej itp.,
f) podejmowania działań mających na celu utrzymanie porządku, spokoju, czystości oraz bezpieczeństwa publicznego.
g) współpraca z instytucjami pomocy społecznej w zakresie organizowania różnych form opieki społecznej i pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, pozbawionych opieki lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji życiowej.
4) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów miasta w sprawach:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zwanego „studium",
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „planem miejscowym",
c) zmiany nazw ulic oraz wprowadzania nowych nazw ulic na terenie osiedla,
d) zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta położonych na terenie osiedla,
e) budżetu na dany rok,
f) programów gospodarczych,
g) innych projektów uchwał przekazanych do zaopiniowania,
5) występowanie z wnioskami i uchwałami do organów miasta odnośnie:
a) zarządzania i korzystania z mienia komunalnego przekazanego osiedlu oraz rozporządzania dochodami z tego źródła,
b) określania przeznaczenia środków z budżetu miasta na realizację zadań osiedla,
6) prowadzenie kontroli społecznej,
7) podejmowanie inicjatyw i opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów miasta na rzecz mieszkańców osiedla, a w szczególności:
a) rozwoju i upiększenia osiedla,
b) utrzymania porządku na terenie osiedla,
c) dróg i placów,
d) lokalizacji garaży i miejsc parkowania samochodów,
e) przeznaczenia lokali użytkowych i lokalizacji zakładów na działalność, która może być uciążliwa dla otoczenia,
f) prac konserwacyjno-porządkowych na terenie osiedla, w tym remontów dróg,
g) zasad ruchu na drogach i ulicach miejskich, w szczególności w obrębie osiedla,
h) rozmieszczenia przystanków.
8) inicjowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków na rozwój osiedla.

§ 8.
Osiedle poprzez swoje organy może stosować następujące formy kontroli społecznej:
1) negatywnie - w formie wyrażania braku aprobaty dla określonych postaw i działalności, niezadowolenia społecznego, sprzeciwu społecznego,
2) pozytywnie - w formie wyrażania szacunku, aprobaty dla określonych postaw, pochwał społecznych i uznania.

§ 9.
Osiedle nie tworzy własnego budżetu, gospodarkę finansową prowadzi w ramach budżetu miasta.

§ 10
Wnioski do projektu budżetu miasta zarząd przedkłada prezydentowi miasta w terminie do dnia 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 11.
Osiedle nie posiada osobowości prawnej i nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 12.
Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć osiedle może nawiązać współpracę z samorządem mieszkańców sąsiednich osiedli, zawierać z tymi samorządami porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, a także podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III.
Organizacja i zadania organów osiedla

§ 13.
1. Organami osiedla są:
1) zebranie - jako organ uchwałodawczy,
2) zarząd osiedla - jako organ wykonawczy.
2. Fakultatywnymi organami samorządu mieszkańców osiedla są komisje powołane przez zebranie.
3. W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza granic osiedla.

§ 14.
1. Do kompetencji zebrania należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 7.
2. Do zadań zebrania należy ponadto:
1) wybór i odwołanie zarządu, w tym przewodniczącego
2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności zarządu i ocena jego pracy,
3) zatwierdzenie przygotowanego przez zarząd planu wniosków składanych do projektu budżetu miasta,
4) określenie składu osobowego komisji,
5) decydowanie o podejmowaniu współpracy z innymi osiedlami oraz innymi podmiotami.

§ 15.
1. Zebranie obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego zarządu, a w przypadku nieobecności przez jego zastępcę:
1) w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,
2) na wniosek zarządu lub co najmniej 15 stałych mieszkańców osiedla,
3) na wniosek rady miejskiej lub prezydenta miasta.
2. Posiedzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 przewodniczący zarządu obowiązany jest zwołać na dzień przypadający w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
3. O zebraniu należy zawiadomić mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty przed terminem posiedzenia, wskazując miejsce, dzień i godzinę posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu winno być podane do wiadomości publicznej.
5. Zarząd może zaprosić do udziału w zebraniu radnych miasta, prezydenta miasta oraz w miarę potrzeb innych przedstawicieli.
6. Z zebrania sporządza się protokół oraz dołącza podjęte uchwały.

§ 16.
1. Prawo do udziału w ogólnym zebraniu mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do rady miejskiej.
2. Zebranie mieszkańców jest ważne jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 5% mieszkańców.
3. W razie braku kworum kolejne zebranie dochodzi do skutku w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierwszego terminu, tym razem przy obecności co najmniej 7 osób.

§ 17.
1. Zebranie otwiera i prowadzi przewodniczący zarządu lub jego zastępca.
2. Zebrania są jawne.
3. Zebranie może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.
4. W porządku każdego zebrania przewiduje się przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

§ 18.
1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
2. Wyniki głosowania ogłasza bezzwłocznie przewodniczący zarządu lub jego zastępca.
3. Uchwały zebrania podpisuje przewodniczący lub zastępca prowadzący obrady.

§ 19.
Zebranie może powoływać stałe lub doraźne komisje określając ich liczbę, rodzaje, zakresy działań oraz składy osobowe.

§ 20.
1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
2. Zarząd liczy 7 osób, w tym: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz czterech członków.


§ 21.
Do zakresu działania zarządu należy:
1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania,
2) realizowanie uchwał zebrania,
3) współpraca z organami miasta,
4) wykonywanie uchwał organów miasta,
5) składanie sprawozdań z działalności zarządu.

§ 22.
Członkowie zarządu pełnią dyżury w siedzibie lub w innym wyznaczonym miejscu według ustalonego harmonogramu, przynajmniej raz w miesiącu.

§ 23.
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego zarządu, a w przypadku jego nieobecności przez zastępcę zgodnie z planem pracy, a także w razie potrzeby w innym terminie.
2. Posiedzeniami zarządu kieruje przewodniczący zarządu lub jego zastępca.
3. Zarząd przedstawia swoje stanowiska, wnioski i opinie w formie uchwał.
4. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków zarządu.
5. Uchwały podpisuje przewodniczący.

§ 24.
1. Do zadań przewodniczącego zarządu należy w szczególności:
1) organizowanie pracy zarządu,
2) reprezentowanie osiedla na zewnątrz,
3) uczestniczenie w pracach rady miejskiej.
2. Na zasadach ustalonych przez radę miejską przewodniczącemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży.
3. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Rozdział IV.

Zasady i tryb wyborów zarządu osiedla
1. Zasady ogólne.

§ 25.
Mieszkańcy osiedla na zebraniu wyborczym wybierają członków zarządu.

§ 26.
1. Prawo wybierania przysługuje mieszkańcom osiedla stosownie do treści § 16 ust. 1.
2. Wybranym może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania.

§ 27.
Wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach.

§ 28.
1. Wyborów dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Głosowanie jest tajne.
3. Głosować można tylko osobiście.
2. Zarządzenie wyborów.

§ 29.
1. Wybory do zarządu zarządza rada miejska uchwałą, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od swojego wyboru.
2. Uchwała określa datę i miejsce wyborów oraz liczbę osób uprawnionych do głosowania.
3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez jej rozplakatowanie co najmniej na 14 dni przed datą wyborów na tablicach informacyjnych urzędu miejskiego oraz w prasie lokalnej.
4. Prezydent miasta podaje informację o zebraniu wyborczym, poprzez rozplakatowanie ogłoszeń na terenie osiedla, co najmniej na 7 dni przed datą wyborów.
3. Głosowanie, ustalenie wyników wyborów.

§ 30.
1. Zebranie wyborcze jest ważne jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 5% uprawnionych do głosowania.
2. W razie braku kworum kolejne zebranie dochodzi do skutku w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu, tym razem przy obecności co najmniej 15 osób.
3. Listę uczestników zebrania sporządza się za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie osiedla.

§ 31.
Zebranie wyborcze otwiera przewodniczący zarządu poprzedniej kadencji lub jego zastępca, a w przypadku ich braku przedstawiciel prezydenta miasta i prowadzi je do czasu wyboru przewodniczącego zebrania.

§ 32.
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uczestników zebrania.
2. Do zadań komisji należy przyjęcie zgłoszonych kandydatur, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują członkowie komisji.

§ 33.
1. Wybór przewodniczącego zarządu dokonywany jest w pierwszej kolejności w głosowaniu odrębnym.
2. Na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią zarządu, umieszcza się według kolejności zgłoszeń nazwiska i imiona kandydatów.
3. Wyborca otrzymuje kartę do głosowania i zakreśla kółkiem cyfrę, przy której umieszczony jest kandydat na którego głosuje.
4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli nie zaznaczono żadnej cyfry bądź zaznaczono więcej niż jedną.
5. Wybranym zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę oddanych głosów ważnych.
6. W przypadku gdyby dwóch kandydatów, uzyskało taką samą największą liczbę głosów, przeprowadza się wybory powtórne pomiędzy tymi kandydatami. Wybranym zostaje kandydat, który uzyskał większą liczbę głosów.

§ 34.
1. Wybór pozostałych sześciu członków zarządu odbywa się na jednej karcie do głosowania opatrzonej pieczęcią zarządu osiedla.
2. Na karcie do głosowania umieszcza się według kolejności zgłoszeń nazwiska i imiona kandydatów.
3. Wyborca otrzymuje kartę do głosowania i zakreśla kółkiem cyfrę, przy której umieszczony jest kandydat, bądź kandydaci na których głosuje.
4. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca zakreślił w sposób ustalony w ust. 3 co najmniej jedną osobę i nie więcej niż 6 osób.
5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
6. W razie uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów gdy do obsadzenia pozostaje tylko jeden mandat, przeprowadza się wybory powtórne pomiędzy tymi kandydatami. W takim przypadku ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 35.
Zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza członkowie zarządu wskazują spośród siebie odnotowując ten fakt w protokole.

§ 36.
1. Zarząd jest wybierany na okres kadencji i działa do dnia wyboru nowego zarządu.
2. Odwołanie członka zarządu następuje na wniosek zarządu lub co najmniej 15 stałych mieszkańców osiedla, na zwołanym w tym celu zebraniu, w głosowaniu tajnym. Przepisy § 30, § 32 i § 33 stosuje się odpowiednio.
3. Odwołania, o których mowa w ust. 2 zebranie stwierdza w formie uchwały.
4. Wygaśnięcie mandatu i wybory uzupełniające.

§ 37.
1. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu następuje wskutek:
1) śmierci,
2) zrzeczenia się mandatu,
3) zamieszkania poza granicami osiedla,
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza przewodniczący zarządu lub jego zastępca.

§ 38.
Wybory uzupełniające zarządza zarząd, gdy jego skład zmniejszył się o więcej niż 2 osoby, lub gdy stwierdzono wygaśnięcie mandatu przewodniczącego zarządu.

§ 39.
W przypadku przeprowadzenia wyborów uzupełniających przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

Rozdział V.
Zakres i forma kontroli oraz nadzór nad działalnością osiedla

§ 40.
Nadzór nad działalnością osiedla sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 41.
Organami nadzoru nad działalnością osiedla są: rada miejska, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Przemyślu, prezydent miasta, a w sprawach finansowych - skarbnik miasta.

§ 42.
Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania osiedla, dokonywania wizytacji oraz uczestniczenia w posiedzeniach jej organów.

§ 43.
1. Przewodniczący zarządu obowiązany jest przedłożyć prezydentowi miasta uchwały organów osiedla
w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Uchwała organu osiedla sprzeczna z prawem jest nieważna.
3. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka prezydent miasta, zawiadamiając o tym niezwłocznie zarząd.

§ 44.
1. Uchwała organu osiedla nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być uchylona przez prezydenta miasta.
2. Działając w przypadkach określonych w ust. 1 prezydent miasta może wstrzymać wykonanie uchwały i zażądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.

Rozdział VI.

Postanowienia przejściowe i końcowe.

§ 45.
1. Zmiany statutu uchwala rada miejska po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Statut osiedla pozostaje do wglądu dla jego mieszkańców w siedzibie zarządu osiedla oraz w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Radami Osiedlowymi.

§ 46.
Zarząd nowej kadencji dokonuje protokolarnego przejęcia dokumentacji od poprzedniego zarządu.

§ 47.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 48.
Traci moc uchwała Nr 116/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 „Salezjańskie”.

§ 49.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 50.
Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Bartmiński
Ostatnie Artykuły
Porządek obrad LXX S...
OGŁOSZENIE o przystą...
Miejscowy Plan Zagos...
Miejscowy Plan Zagos...
Uchwalenie statutu O...
Ankieta
Czy jesteś przeciw budowie drogi obwodowej przez teren os. Salezjańskiego

Przeciw budowie

Za budową

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Zarzad5
21/07/2011 22:28
Szanowni Mieszkańcy prosimy oddawać głosy w sprawie budowy drogi obwodowej na terenie Os.Salezjańskiego

Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 40
Najnowszy Użytkownik: Megluh
Pogoda
Copyright © Zarząd Osiedla 2011


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie